RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest dr n. med. Monika Klimek-Tulwin, NIP: 712 344 04 21. Z wnioskiem o edycję lub usunięcie Twoich danych osobowych z mojej bazy danych skontaktuj się ze mną na adres email kontakt(@)diabetolog.org .
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu realizacji usług medycznych, prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika, w szczególności z: art. 9 ust. 2 lit. h RODO, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 4. Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach niezbędnych związanych z wykonaniem usługi przez dr n. med. Monikę Klimek-Tulwin.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi przez dr n. med. Monikę Klimek-Tulwin. Jednak podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.
 6. Zgodnie z art. 15-21 RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych; osoby i podmioty wskazane w art. 26 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych; współpracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych; dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie); dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami; podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione w ramach realizacji praw pacjenta.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywanie do państw trzecich/ organizacji międzynarodowych.
 10. Dane osobowe Pacjentów będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2, 3 i 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 11. Opłacenie e-wizyty i przesłanie potwierdzenia opłaty drogą e-mail, jest automatycznie zgodą na przeprowadzenie e-wizyty, udzielenie e-porady oraz zgodą na na przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celach związanych z udzieleniem świadczenia opieki zdrowotnej.

Polityka plików cookie

Pliki cookies
Cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane w urządzeniach końcowych użytkowników. Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Jakie pliki cookies wykorzystuję na stronie?
W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

 • Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Cookies trwałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Do czego używam plików cookies?
Plików cookie używam, aby zwiększyć bezpieczeństwo strony, analizować ruch na stronie i tworzyć anonimowe statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie zawartości i użyteczność Serwisu. Używam ich również do rozumienia, ulepszania i badania produktów, funkcji i usług. Cookies zewnętrzne wykorzystywane są w celu prezentowania na stronach informacyjnych Strony mapy wskazującej lokalizację działalności, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA). Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe?
Dane osobowe nie są przechowywane przez nas w plikach cookies. Służą one tylko do przechowywania informacji, dokonanych wyborach i badaniu odwiedzin na stronie. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).

Czy pliki cookies są bezpieczne?
Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów odwiedzających Stronę internetową. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Usuwanie plików cookies
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać czytając poradniki dotyczące korzystania z poszczególnych przeglądarek.